Informace o zpracování osobních údajů

dle čl. 13 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

1. Kontaktní údaje správce: Město Tábor, IČO 00253014, se sídlem Žižkovo náměstí 2, Tábor, č. datové schránky: 5zrb8iz, telefon: + 420 381 486 111, e-mail (podatelna): posta@mutabor.cz

2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: Jmenovaným pověřencem správce je Ing. Jiří Kubela, Žižkovo náměstí 2, Tábor, mobil: +420 725 980 725, e-mail: poverenec@mutabor.cz.

3. Účely zpracování a právní základ pro zpracování: Osobní údaje pro správce zpracovává zpracovatel eclair design. s.r.o., se sídlem Chodovecké nám. 324/8 141 00 Praha 4, IČ 27208826, který je zhotovitel webových stránek www.vissittabor.eu Zpracování je založeno na právním základu spočívajícím v nezbytnosti zpracování pro splnění smlouvy mezi správcem a registrujícím se uživatelem. Účelem zpracování je zveřejnění akcí jím pořádaných na webových stránkách www.visittabor.eu v Kalendáři akcí a v tištěné podobě - samostatném tištěném materiálu Tábor v akci. Neposkytnutí Vašich osobních údajů bude znamenat, že správce Vás nebude moci registrovat a uskutečnit tak propagaci.

4. Doba uložení osobních údajů: Osobní údaje budou uloženy po dobu trvání smluvního vztahu. Po ukončení smluvního vztahu, budou uchovány v souladu se Spisovým a skartačním plánem správce /Skartační lhůta 5 let/ a pro účely archivnictví v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy.

5. Máte dále následující práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů:

 • Máte právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se Vás jako subjektu údajů, máte právo na jejich opravu.
 • Máte popřípadě právo na omezení zpracování, a to v následujících případech:
  • a) jestliže popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
  • b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
  • c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  • d) jestliže jste již vznesl námitku proti zpracování v případě zpracování v oprávněném zájmu správce či třetích osob, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.
 • Máte právo na výmaz osobních údajů. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními GDPR a souvisejících právních předpisů.

6. Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

7. Svá práva uvedená v odst. 5 můžete uplatňovat následujícími způsoby: - osobně na pracovišti správce nebo pověřence po ověření totožnosti subjektu - písemně poštovní zásilkou na adrese správce nebo pověřence, kde podpis subjektu musí být úředně ověřen - e-mailem správci nebo pověřenci, kde musí být elektronický podpis opatřený kvalifikovaným certifikátem - datovou schránkou.

8. Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování.

9. V případě, že by správce po dobu zpracování Vašich osobních údajů hodlal Vaše osobní údaje zpracovávat pro jiný účel, než pro který byly poskytnuty, budete o tomto jiném účelu i dalších souvisejících skutečnostech vždy předem informován a dále bude postupováno v souladu s platnou legislativou.

10. Vaše osobní údaje jsou poskytovány a chráněny v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušeni směrnice 95/46/ ES a dalšími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.