Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů


Městem Tábor, IČO: 00253014, se sídlem Žižkovo náměstí 2, Tábor,

č. datové schránky: 5zrb8iz,

telefon: + 420 381 486 111,

e-mail (podatelna): posta@mutabor.cz

(dále jen „správce“),

a to v tomto rozsahu:

e-mailová adresa:……………………………………………………….


 1. Zpracování bude prováděno pro účely zasílání informačního newsletteru propagujícího kulturní a společenské akce na území Města Tábor na Vaši e-mailovou adresu.

 2. Tento souhlas bude platný do doby, než dojde k jeho odvolání.

 3. Vaše osobní údaje zpracovávané za tímto účelem nebudou předávány žádnému dalšímu příjemci.

 4. Tento svůj dobrovolně a svobodně udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to zasláním e-mailu z e-mailové adresy, ze které byl souhlas zaslán, na e-mailovou adresu: kultura@mutabor.cz Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

 5. Nejste povinen/povinna souhlas udělit! V případě neposkytnutí souhlasu nesmíte být ze strany správce vystaven/a žádným negativním důsledkům.

 6. Dále máte právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů a souvisejících právních předpisů.

  Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními předpisů upravujících ochranu osobních údajů.

  Správce je oprávněn požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu a uplatňování práv neoprávněnými osobami.

 7. Máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu.

 8. Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, které by spočívalo v jejich použití k hodnocení některých aspektů Vaší osoby.

 9. V případě, že by správce hodlal Vaše osobní údaje zpracovávat pro jiný účel, než pro který byly shromážděny, budete o tomto jiném účelu i dalších souvisejících skutečnostech vždy předem informování a dále bude postupováno v souladu s platnou legislativou.

 10. Jmenovaným pověřencem správce je Ing. Jiří Kubela, Žižkovo náměstí 2, Tábor, mobil: +420 725 980 725, e-mail: poverenec@mutabor.cz.

 11. Vaše osobní údaje jsou poskytovány a chráněny v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušeni směrnice 95/46/ ES a dalšími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.