Pravidla užití webu a ochrana osobních údajů

Pravidla užití webu

Autorská práva

Provozovatelem a vlastníkem internetových stránek www.visittabor.eu Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, Tábor, PSČ: 390 15, který je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen "Provozovatel").

Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu v jakékoli podobě, v jakémkoli zpracování, uspořádání či v jakémkoli souboru, který Provozovatel umísťuje na stránkách www.visittabor.eu. Bez souhlasu Provozovatele není dovoleno užívat stránky jinak než pro vlastní potřebu uživatele (a to jak v celku, tak jejich jednotlivé části). Jiné využití podléhá předchozímu schválení ze strany Provozovatele. Přístup na stránky www.visittabor.eu a jejich užití je bezplatné.

Práva a povinnosti Provozovatele a Uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito Pravidly užití internetových stránek www.visittabor.eu (dále jen „Pravidla“). Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen "Uživatelé"). Uživatel vyjádří souhlas s Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z webových stránek Provozovatele.

Provozovatel si vyhrazuje právo přebírat některé z informací zveřejňovaných na stránkách www.visittabor.eu z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné, přesto neodpovídá v žádném případě za správnost a aktuálnost těchto informací.

Tato Pravidla je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel. Pravidla užívání stránek www.visittabor.eu jsou platná a účinná dnem jejich zveřejnění. Pravidla byla zveřejněna dne 1. prosince 2016.

Ochrana dat

Informace a jejich důležitost

Bezpečnost informací je pro Provozovatele velmi důležitá, proto jsou veškeré naše aktivity v souladu s obecně závaznými právními předpisy a dále v souladu s interními předpisy Města Tábora.

Předávání osobních údajů a jejich ochrana

Pokud jsou osobní údaje předávány a zpracovávány třetími stranami, tak pouze v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů a na základě smlouvy o zpracování osobních údajů s garancemi organizačně-technického zabezpečení osobních údajů na straně zpracovatele. Město Tábor jasně definuje účely zpracování osobních údajů a třetí strany nesmí osobní údaje použít k jiným účelům.

Cookies

Při návštěvě internetových stránek www.visittabor.eu se může stát, že budou ukládány informace ve formě "cookie" na počítači Uživatele, které jej automaticky rozpoznají při příští návštěvě. Cookies umožňují například přizpůsobit webové stránky zájmům Uživatele nebo uložit uživatelské jméno, které pak nemusí být znovu pokaždé zadáváno. V případě, že Uživatel nechce, aby byl jeho počítač rozpoznán, je nutno upravit nastavení internetového prohlížeče takovým způsobem, aby došlo k odstranění cookies z pevného disku počítače, cookies zablokovat nebo nastavit upozornění před uložením cookie.

Odkazy na jiné stránky

Internetové stránky www.visittabor.eu obsahují odkazy na jiné stránky, nad nimiž nemá Město Tábor kontrolu. Pokud Uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit se zabezpečením ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a politiku jiných subjektů.

Změny v politice ochrany informačních aktiv

Provozovatel si vyhrazuje právo jakkoliv a kdykoliv měnit svoji politiku ochrany informačních aktiv, přičemž aktuální stav bude vždy umístěn na těchto stránkách.

Chování Uživatelů

Při používání internetových webových stránek www.visittabor.eu je zakázáno zasahovat do jejich bezpečnosti, využívat je k přenášení škodlivých souborů a proniknout do jejich veřejně nepřístupných míst. V případě, že Uživatel poruší tento zákaz Provozovatele, je odpovědný za důsledky plynoucí z jeho jednání včetně škody, která by jeho jednáním mohla vzniknout.

Odpovědnost a právní příslušnost

Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek jdou zcela k tíži Uživatele a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek budou projednávány místně příslušnými soudy v České republice v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

Ochrana osobních údajů

Předávání osobních údajů a jejich ochrana

Osobní údaje jsou předávány a zpracovávány třetími stranami pouze v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů a na základě smlouvy o zpracování osobních údajů s garancemi organizačně-technického zabezpečení osobních údajů na straně zpracovatele. Provozovatel jasně definuje účely zpracování osobních údajů a třetí strany nesmí osobní údaje použít k jiným účelům.

Smluvní podmínky pro vkládání a publikování akcí v Kalendáři akcí

1) Do kalendáře lze vkládat pouze akce konané na území města Tábora.

2) Uživatel souhlasí, že v případě registrace mohou být jeho osobní údaje zobrazeny na webových stránkách www.visittabor.eu.

3) Město Tábor nenese v žádném případě odpovědnost za případné problémy způsobené zveřejněním akce na tomto webu a neodpovídá za správnost údajů ani za obsah příspěvku.

4) Správce webu si vyhrazuje právo odstranit nevhodné texty a upoutávky na akce.

5) Uživatel kulturního kalendáře se zavazuje nevyužívat tento web ke zveřejňování jiných informací, než jsou informace o akcích konaných na území města Tábora.

6) Každý uživatel je povinen se předem seznámit s podmínkami registrace a podmínkami využívaní kulturního kalendáře.

7) Město Tábor si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv během provozu měnit.

8) V případě Vašeho zájmu propagovat Vámi uveřejněné akce i v tištěné podobě kulturního kalendáře – TÁBOR V AKCI, je nutné vkládat akce nejpozději vždy do 12. dne předcházejícího měsíce konání akce. Akce vložené po tomto datu nebudou do tištěné verze Tábora v akci zařazeny.

9) Město Tábor si vyhrazuje právo, že v případě velkého množství zadaných akcí, upřednostní do tištěné verze kulturního kalendáře ty akce, které byly v časovém sledu zadány nejdříve.

Po vyplnění a odeslání registračního formuláře Vám budou nejpozději do 2 pracovních dnů na Vámi uvedený e-mail zaslány přihlašovací údaje.

Akce bude na webu zveřejněna nejpozději do 2 pracovních dnů od zadání akce.

Odesláním vyplněného registračního formuláře ke zpracování souhlasíte s výše uvedenými podmínkami registrace do kulturního kalendáře města Tábora.